Sunday, August 24, 2008

योजना

थांबावे थोडे...
असतो आपण सर्वचजण
अनंताचे प्रवासी
तरीही लागते पाहावे नेहमी
वाट जाते कुठेशी

थांबावे थोडे...
असतात वाटा सगळीकडे
सगळीकडून येणा-या
जसे मनी येईल तसे
सहज घेऊन जाणा-या

थांबावे थोडे...
करावा लागतो नेहमी विचार
कुठली आपली दिशा ठरवून
निवडावी लागते तशीच वाट
विचार आपला भक्कम करून

थांबावे थोडे...
मोजून घ्यावी आपली क्षमता
कुठवर जाऊ शकतो आपण
त्याही पुढे असेल जायचे
तर मग काय करावे आपण

थांबावे थोडे...
आपण आलो जरी एकटे
एकटेच संपणार तरीही
साथीदार ते प्रवासातले
विसर नसावा त्यांचा कधीही

थांबावे थोडे...
आखावी परिपूर्ण योजना
विचार करूनी साकल्याने
टाकावे मग निश्चीत पाऊल
स्वतःवरच्या त्या विश्वासाने
Post a Comment